Kjekt å vite

Erstatningsansvar på tross av faktisk betalingsevne.

Alle næringslivsledere vet at manglende evne til å betale regninger ved forfall kan lede til insolvens og ansvar dersom betalingsudyktigheten ikke er forbigående. Dette er viktig kunnskap fordi lovgivningen oppstiller mange krav til beskyttelse av kreditorinteressene når bedriften nærmer seg insolvens og konkurs.

11.09.18 / av Dbate

Et sikkert tegn på truende insolvens er manglende betalingsevne. Det er derfor vanlig å tenke at faktisk betalingsevne tilsier at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede, men slik er det ikke dersom bedriften allerede har betalingsproblemer.

Høyesterett fastslo i en dom av 14.12.2017 (Ulvesund Elektro AS) at lagmannsretten uriktig hadde kommet til at betalingsudyktighet (illikviditet) «først foreligger når det rent faktisk viser seg at debitor ikke makter å gjøre opp ved forfall». Høyesterett uttalte at dette er «en for snever forståelse av insolvensbegrepet der det allerede er på det rene at debitor har betalingsproblemer». I slike situasjoner må bedriften også vurdere om tilgjengelige likvider «er tilstrekkelige til å dekke hans allerede forfalte forpliktelse samt hans øvrige forpliktelser etter hvert som disse forfaller til betaling».

I dommen ble daglig leder gjort ansvarlig overfor leverandøren for manglende oppgjør av leveranser før konkurs. Det ble lagt avgjørende vekt på at daglig leder ikke hadde oppfylt plikten til å sørge for tilfredsstillende regnskaps- og rapporteringsrutiner, og derfor var ute av stand til å ivareta hensynet til kreditorenes interesser i forbindelse med insolvensen.

Når betalingsproblemer foreligger kan du altså bare sove godt om natten dersom likvidene må anses tilstrekkelige til også å betale fremtidige forpliktelser ved forfall. Ta kontakt med advokat Morten Haugen for eventuelle spørsmål om temaet, haugen@rime.no, mobil +47 977 23 119.