NO / EN

Økt skatt på utbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer – bør utdeling og aksjesalg fremskyndes til 2021?

Aksjeeiere som planlegger å dele ut utbytte i 2022 eller realisere aksjer bør vurdere å fremskynde utdelings- og/eller realisasjonstidspunktet til 2021, for å unngå forhøyet skatt.

 

Regjeringen har foreslått å heve skatten på utbytte og aksjegevinster fra 31,68 % til 35,2 %, dvs. en økning på 3,52 %. For et utbytte på NOK 1 million vil aksjonærens skatteregning øke fra NOK 316 800 til NOK 352 000, med andre ord en økning på NOK 35 200 (før evt. skjermingsfradrag). Ved høyere utbytte vil skattekostnaden øke forholdsmessig og dermed vil behovet for å vurdere skattekonsekvensene også være større. 

Med dagens partipolitiske sammensetning på Stortinget bør det forventes at forslaget om økt eierbeskatning vil blirvedtatt i desember, i forbindelse med Stortingets behandling av skatte- og avgiftsvedtak for 2022.   

Økningen skjer ved at den såkalte oppjusteringsfaktoren i skatteloven foreslås hevet fra 1,44 til 1,6, jf.  Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022) punkt 3.8.

Utbytte

For selskaper som planlegger å dele ut utbytte bør det vurderes om det er grunnlag til å fremskynde utdelingstidspunktet for å unngå den forhøyede skatten. Utdeling av utbytte vedtas av selskapets generalforsamling etter forslag fra styret.

Utbyttebeslutningen kan enten treffes på bakgrunn av fri egenkapital i den godkjente balansen per
31. desember 2020, justert for eventuell negativ resultatutvikling/negative hendelser i 2021.

Alternativt kan det besluttes et ekstraordinært utbytte, som inkluderer årets opptjente overskudd. Et utbyttegrunnlag som inkluderer årets overskudd forutsetter for revisjonspliktige selskaper at det utarbeides en mellombalanse, som er revidert og godkjent av revisor. Aksjeselskaper som har fravalgt ordinær revisjon, er imidlertid unntatt krav om revisjon av mellombalansen. Det kan ved bruk mellombalanse også inntas såkalt gjennomstrømmende utbytte i konsern. Det betyr at morselskap i konsern inntektsfører utbytte fra et datterselskap, som inngår i morselskapets utbyttegrunnlag. Dette betinger imidlertid egen mellombalanse for begge selskapene. Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret og må være registrert og kunngjort før utdelingen kan gjennomføres. Skal utbyttebeslutningen være basert på en mellombalanse er det således kort tid igjen for å nå en utdeling i løpet av 2021. 

Adgangen til en utbytteutdeling begrenses blant annet av at selskapet etter aksjeloven bare kan dele ut utbytte i den grad selskapet etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Vi vil bemerke at mottatt utbytte i 2021 vil inngå i den personlige aksjonærens grunnlag for formuesskatt per 1. januar 2022 med full verdi. Dette kan unngås ved at generalforsamlingen beslutter at utbyttet utbetales først i 2022. Krav på utbytte unntas fra skattepliktig formue så lenge kravet ikke er forfalt til betaling per 31. desember 2021. Ved utsatt forfallstidspunkt til 2022 opprettholder aksjonæren rett på aksjerabatten på 45 % for 2021, og unngår samtidig å inkludere full verdi av utdelt utbytte på aksjonærens hånd.

Kostnadene med (evt.) formuesskatt på utdelte midler må tas i betraktning i vurderingen av netto lønnsomhet ved fremskyndet utdeling. I tillegg vil en utdeling i 2021 innebære at skatteinnbetalingen fremskyndes. Dette vil påvirke investeringskapitalen og aksjonæren bør derfor også vurdere om netto avkastning på en alternativ investering vil overstige redusert utbytteskatt.

Aksjegevinster og tap

Private aksjonærer som vurderer å selge eller på annen måte realisere aksjer bør vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre salget eller annen realisasjon før eller etter nyttår.

I en gevinstsituasjon vil skatten ved realisasjon før 31. desember 2021 medføre en beskatning med 31,68 % (før evt. skjermingsfradrag).

I en tapssituasjon vil imidlertid effekten av et fradragsberettiget tap øke til 35,2% ved å avvente med realisasjon av aksjene til etter 1. januar 2022.

Bistand

Ta gjerne kontakt med oss for å vurdere konsekvensene av en utbytteutdeling eller realisasjon av aksjer før 31. desember 2021.

Rime Advokatfirma vil, evt. med bistand av revisor, kunne bistå med gjennomføring av transaksjonene.

 

Artikkelen er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her

Kontaktpersoner

Bård Christian Braathen
Partner/Advokat
Torleif P. Dahl
Partner/Advokat