NO / EN

Du kan bli erstatningsansvarlig på tross av faktisk betalingsevne

Manglende evne til å betale regninger kan lede til insolvens og ansvar. Men kan du bli erstatningsansvarlig?

Hvis du er bedriftsleder vet du sikkert at manglende evne til å betale regninger ved forfall kan lede til insolvens og ansvar, dersom betalingsudyktigheten ikke er forbigående. Det er viktig at du vet dette, og det er fordi lovgivningen stiller mange krav til beskyttelse av kreditorinteressene hvis bedriften din nærmer seg insolvens og konkurs.

Når inntrer illikviditet?

I en dom av 14. desember 2017 i en bedriftsleders ankesak mot Ulvesund Elektro AS, fastslo Høyesterett at lagmannsretten uriktig hadde kommet frem til at betalingsudyktighet “først foreligger når det rent faktisk viser seg at debitor ikke makter å gjøre opp ved forfall”.

Høyesterett uttalte at dette er “en for snever forståelse av insolvensbegrepet der det allerede er på det rene at debitor har betalingsproblemer”. I slike situasjoner må bedriften også vurdere om tilgjengelige likvider “er tilstrekkelige til å dekke hans allerede forfalte forpliktelse samt hans øvrige forpliktelser etter hvert som disse forfaller til betaling”.

Har du tilstrekkelige likvider?

I dommen ble bedriftslederen gjort ansvarlig overfor leverandøren for manglende oppgjør av leveranser før selskapet gikk konkurs. Det ble lagt til grunn at selskapet var insolvent fordi det manglet midler til å dekke ikke forfalte forpliktelser som senere ville forfalle til betaling.

Bedriftslederen var uvitende om insolvensen, og selskapet fortsatte derfor driften inntil de økonomiske realitetene kom for dagen og styret begjærte oppbud. Det ble lagt avgjørende vekt på at lederen ikke hadde oppfylt plikten til å sørge for tilfredsstillende regnskaps- og rapporteringsrutiner, og at selskapet derfor var ute av stand til å ivareta hensynet til kreditorenes interesser i forbindelse med insolvensen.

Dette betyr at dersom du og bedriften din får betalingsproblemer, kan du fremdeles sove godt om natten – vel og merke dersom likvidene er tilstrekkelige til også å betale fremtidige forpliktelser ved forfall.

Ønsker du og bedriften din hjelp med betalingsproblemer eller illikviditet, eller har du noen spørsmål? I så fall er det bare å ta kontakt med oss i Rime. Vi ser frem til å bistå deg.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Morten Haugen
Partner/Advokat