NO / EN

Statsbudsjettet 2023 – Eierbeskatning – Økt beskatning av utbytte, aksjegevinster og formuesskatt mv.

Eierbeskatningen – skatt på utbytte, aksjegevinster og formuesskatt - ble økt betydelig i 2022. Regjeringens forslag for 2023 innebærer en ytterligere skjerping av eierbeskatningen.

Regjeringen fremla 6. oktober 2022 forslag til statsbudsjett for 2023, med tilhørende lovendringer.

Eierbeskatningen – skatt på utbytte, aksjegevinster og formuesskatt - ble økt betydelig i 2022. Regjeringens forslag for 2023 innebærer en ytterligere skjerping av eierbeskatningen.


Aksjeinntekter

Regjeringen foreslår å øke den effektive skattesatsen på aksjeinntekter for personlige aksjeeiere med 2,64 %, fra 35,2 % til 37,84 %. Dette får blant annet betydning for beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster. I tillegg får forslaget betydning for lån fra personlig aksjeeier til aksjeselskap.

Det er foreslått at endringen trer i kraft fra fremleggelsen av forslaget, det vil si med virkning allerede fra 6. oktober 2022 (med unntak for lån fra personlig aksjeeier til selskap, som foreslås innført fra 1. januar 2023).

Skattesatsen for aksjeinntekter fastsettes ved at skattesatsen på alminnelig inntekt 22 % multipliseres med en justeringsfaktor. I forslaget foreslås justeringsfaktoren oppjustert fra 1,6 til 1,72.

Forslaget innebærer at marginalskatten på aksjeinntekter og selskapsskatt sett under ett øker fra 19,5 % til 51,5 %.


Formuesskatt – redusert verdsettelsesrabatt for aksjer og næringseiendom

Regjeringen foreslår å øke formuesskatten på aksjer og næringseiendom, gjennom å redusere verdsettelsesrabatten og dermed øke verdsettelsesgrunnlaget.

Verdsettelsesrabatten på aksjer og næringseiendom foreslås for 2023 redusert fra 25 % til 20 %. Forslaget ses i sammenheng med at verdsettelsen av driftsmidler (med unntak av næringseiendom og sekundærboliger) reduseres fra 75 % til 70 %.

Formueskattesatsen foreslås oppjustert for formuer opp til NOK 20 millioner, fra dagens 0,95 % til 1 %. For formuer som overstiger NOK 20 millioner er det foreslått å la formuesskattesatsen på 1,1 % forbli uendret.

Det foreslås ingen endringer i dagens bunnfradrag på NOK 1,7 millioner (NOK 3,4 millioner for ektepar).


Privat konsum i selskaper

Finansdepartementet sendte et forslag på høring 9. mai 2022, gjeldende nye regler for beskatning av privat konsum i selskaper. Formålet med forslaget var å redusere omfanget av privat konsum i selskap. Endringsreglene slik de ble foreslått vil innebære en betydelig økning av beskatning av boligeiendom, fritidseiendom, båt, mv. i private aksjeselskaper. I en orienteringssak varsler finansdepartementet at arbeidet med høringssvarene og utarbeidelse av justeringer til forslaget vil ta tid. Det varsles derfor om at de nye reglene ikke vil bli foreslått å tre i kraft før fra 1. januar 2024.

Kontaktpersoner

Bård Christian Braathen
Partner/Advokat