NO / EN

Foreslår skjerpede regler for skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om vesentlig skjerpede skatteregler for beskatning av privat konsum i selskap. Formålet med de foreslåtte endringene er å gjøre skattekostnaden ved selskapets anskaffelse av boligeiendom, fritidseiendom, båt mv. som er egnet til privat bruk, så høy for selskapet og eierne, at disposisjonene vil være ulønnsomme og i realiteten innføres en «stopp-regel» for slike anskaffelser i selskap.

Reglene forslås innført med virkning fra 1. januar 2023. Det er sannsynlig at reglene vil bli innført, etter justeringer for innspill fra høringsrunden. Selskaper med slike eiendeler bør derfor vurdere fremtidig skattebelastning. Regelendringene vil fremtvinge transaksjoner med overføring til privat eierskap i løpet av 2022.

Det er foreslått en høy beskatning, der den skattepliktige fordelen fastsettes på ukentlig basis, som en fast prosentsats av et beregningsgrunnlag (sjablong). Fordelen foreslås beskattet både på selskapets og eierens hånd, med mindre det dokumenteres at eiendelen leies ut (benyttes) i selskapets inntektsskapende aktivitet.

De nye særreglene er foreslått å gjelde for boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly og helikopter. Bedriftshytter og næringseiendom omfattes ikke. For biler som brukes privat eksisterer det allerede særskilte regler.

Reglene vil omfatte aksjeselskaper, ansvarlige selskaper samt likestilte utenlandske selskaper som er skattepliktig til Norge. Norske eiere i utenlandske selskaper omfattes selv om det utenlandske selskapet ikke er skattepliktig hit. Reglene skal gjelde for personlige skattytere som på noe tidspunkt gjennom året, direkte eller indirekte, har eid eller kontrollert selskapet med minst 50 prosent. Kontroll på annet grunnlag enn eierskap omfattes. Dette innebærer at både eier og nærstående sine eier- og kontrollandeler skal vurderes samlet.

Endringsforslaget tar sikte på å ramme:

  • Brukstilfellene, der selskapet anskaffer eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som er egnet til eiers (eiernes) private bruk, og
  • Salgstilfellene, der selskapet overdrar slike eiendeler til eier eller eiers nærstående.


Brukstilfellene

Det er foreslått at når selskap eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter skal eieren anses å ha disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Det er uten betydning for skatteplikten om eier faktisk har benyttet formuesobjektet privat, ei heller om eier betaler markedsleie for bruken. Ved beregning av den skattepliktige fordelen gjøres fradrag for eventuell egenbetaling.

Ved å fastsette den skattepliktige fordelen som en prosentsats av et beregningsgrunnlag (sjablongmessig), er målsetningen å gjøre fastsettelsen enklere og mer forutsigbar. Fordelen skal fastsettes likt for både selskap og skattyter.

Ved fastsettelsen av sjablongen skilles det mellom eiendeler med lavt verdifall, som eiendom, og formuesobjekter med høyt verdifall grunnet slit og elde. For boligeiendom og fritidseiendom skal beregningsgrunnlaget fastsettes til det høyeste beløpet av omsetningsverdien og anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger. Den skattepliktige fordelen foreslås fastsatt til 0,5 prosent av beregningsgrunnlaget per uke, dvs. tilsvarende 26 prosent per år.

For båt, fly og helikopter foreslås beregningsgrunnlaget fastsatt til anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger. Den skattepliktige fordelen for å kunne disponere slike formuesobjekter settes til 2 % av beregningsgrunnlaget per uke, dvs. tilsvarende 104 % per år.

For de tilfeller selskapet leier, leaser eller på annen måte disponerer over formuesobjektet er det foreslått at beregningsgrunnlaget fastsettes på samme måte som om objektet var eiet av selskapet og det skal benyttes samme sjablong.

Finansdepartementet har bedt om innspill på det foreslåtte skattenivået.

Perioder der selskapet og eier kan dokumentere at eiendelen er benyttet i selskapets inntektsskapende aktivitet medregnes ikke. Det vil være selskapet og eier som har bevisbyrden for at objektet er benyttet i inntektsskapende aktivitet.

Når det gjelder skattleggingen er den beregnede verdien av disposisjonsretten skattepliktig som utbytte eller utdeling til eierne og som uttak for selskapet.  Ved indirekte eie faller skatteplikten på den personlige skattyteren og på selskapet som eier formuesobjektet. Ved indirekte eie kan det etter en vurdering også være aktuelt å omklassifisere fordelen som lønn som tilordnes den personlige aksjonæren. Det vil gi rett til lønnsfradrag for selskapet men en tilhørende plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

Dersom flere eiere oppfyller kontroll- og eierkravet foreslår departementet å fordele den skattepliktige fordelen likt mellom eierne som oppfyller eier- og stemmekravene, uavhengig av eierandel.


Salgstilfellene

Forslaget innebærer at det innføres særskilte regler for tilfeller der selskapet overdrar boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter til eier eller eiers nærstående. Reglene får anvendelse uavhengig av om eier eller nærstående yter helt eller delvis vederlag. 

Dette innebærer at når formuesobjekter som omfattes av forslaget overdras til eier eller nærstående, anses differansen mellom salgsvederlaget og den høyeste verdien av omsetningsverdien eller anskaffelsesverdien, tillagt påkostninger og/eller tilpasning av formuesobjektet, som skattepliktig utbytte. Kostnader til oppusning og tilpasninger av formuesobjektet legges til anskaffelseskostnaden.

Differansen beskattes som utdeling for eier og som uttak for selskapet, og behandles etter de alminnelige regler om realisasjon av formuesobjekter.  

 

Høringsfristen er 1. august 2022.

Ta gjerne kontakt med oss

Bård Christian Braathen
Partner/Advokat