NO / EN

Tvisteløsning for finans

Vi har satt fokus på å løse tvister for bank- og finanssektoren. Vi mener at vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner de ulike produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til finansforetakene. Det gjør at vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering.

Typer saker som vi håndterer er:

  • Tvister om ID-misbruk og ansvarssaker i forbindelse med misbruk
  • Tvister med konkursbo, omstøtelseskrav, motregningsrett, hva boet kan ta beslag i, konkursboets legalpanterett
  • Rådgivningssaker og frarådingssaker
  • Kausjonssaker
  • Inndrivelse av lån/kausjoner ved rettslige prosesser
  • Bedrageri og misligheter fra kunder
  • Styreansvar, revisoransvar og ansvar for ledelse
  • Krav under bankgarantier, entreprisegarantier, bustadoppføringsgarantier mv
  • Banken eller finansforetakets ansvar for ansattes feil og misligheter
  • Oppsigelser og avskjedigelse av ansatte i finansbransjen


Finansklagenemnda

De fleste banker og finansforetak vil oppleve å få saker for Finansklagenemnda.

Vi er opptatt av riktig håndtering av saker for nemnda. Dette mener vi må gjøres med bakgrunn i god kjennskap til bank- og finansjussen, blant annet tidligere nemnds- og rettspraksis, tilsynsuttalelser og bransjepraksis.

Vi kjenner også dokumentasjonen som brukes for de enkelte produktene, og det gjør at vi lettere kan identifiserer problemstillingene og hvordan vi mener de bør løses.

Finansforetakene bør også være klar over at dersom foretaket har tapt i nemnda og ikke tar avgjørelsen til følge, plikter foretaket å dekke nødvendige omkostninger ved etterfølgende domstolsbehandling. Dette understreker betydningen av en god behandling i nemnda.

Ta kontakt med oss, så kan vi uforpliktende forklare hvordan vi kan bistå.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo
Partner/Advokat
Eleonore Foss
Fast advokat