NO / EN

Nye krav til innhold i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

Endringene gjennomfører et EU-direktiv 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold, og er ment å gi arbeidstakerne styrket rett til informasjon om egne arbeidsvilkår, gi større forutsigbarhet og å fremme faste, hele stillinger.

I tillegg til dagens regler er listen over forhold som arbeidsgiver skal opplyse om i arbeidsavtalen utvidet til å omfatte bl.a. følgende:

  • fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold herunder formkrav og oppsigelsesfrister,
  • ulike komponenter av lønn, tillegg, mv, som må angis særskilt,
  • rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver,
  • opplysninger om rett til kompetanseheving arbeidsgiver eventuelt tilbyr
  • Fristen for når en arbeidsavtale skal foreligge kortes ned til syv dager etter tiltredelse i stillingen.
  • Endringer i arbeidsavtalen skal tas inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft.

De nye lovkravene betyr ikke at arbeidsgiver må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før 1. juli 2024. Men hvis arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene innen to måneder.

Dette er en kort og konsentrert «heads up» fra oss – ta kontakt med oss om du trenger mer informasjon.