NO / EN

Spesialengasjementstjenester / misligholdshåndtering for bank- og finansbransjen

Spesialengasjement er en tjeneste for banker og andre finansforetak som ikke har egen spesialengasjementsavdeling eller som en støtte til eksisterende avdeling. Siktemålet er å redusere foretakenes eksponering ved høyrisiko og tapsutsatte engasjement slik at det endelige tapet blir minst mulig.

Vår bistand til banken / finansforetaket:

Banken eller foretaket kan dra nytte av et utvalg juridiske verktøy laget for å styre engasjementet i riktig retning samtidig som avtaler og relevante regler overholdes. Som kjent oppnås de beste resultatene om vi blir koblet inn tidlig nok. Vi bistår blant annet med:

  • Juridisk gjennomgang av engasjementet (herunder due diligence på sikkerhetsdokumentasjonen) og kartlegging av handlingsalternativer
  • Bidra til utarbeidelse av videre strategi for engasjementet, herunder mål og handlingsplaner – samt gjennomføring og oppfølging av slike
  • Forhandlinger med låntaker, eventuelt inngåelse av realisasjonsavtaler med låntaker
  • Tvangsinndrivelse etter tvangsfullbyrdelsesloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse
  • Sikring av usikrede engasjementer
  • Restruktureringsforhandlinger, herunder etter rekonstruksjonsloven, forhandlinger av kreditoravtaler, og andre utenomrettslige restruktureringsløsninger
  • Innleie av personell til drift, ledelse og finansiell støtte i kriserammede bedrifter
  • Bistand ved konkurs og i dialogen med konkursbo, ivaretakelse av panteverdier, finansiering av drift i boets regi, legalpantespørsmål, omstøtelseskrav
  • Utbetalinger på garantier stilt av bank/finansforetak, herunder entreprisegarantier, bustadoppføringsgarantier, etc.
  • Håndtere ansvarssaker styre, ledelse, revisor, eiere og forsikringsselskap; eventuelt krav reist mot bank/finansforetak

Vi har et omfattende nettverk med både utenlandske advokatfirma, revisorer, transaksjonsrådgivere mv som vi ved behov knytter til oppdraget for å løse spesifikke oppgaver som vi som norske advokater ikke påtar oss. Hvilket team som settes sammen vurderes ut fra behovet i den enkelte sak veid opp mot ønsket om effektivitet og kostnadskontroll.

Ta kontakt med oss, så kan vi uforpliktende forklare hvordan vi kan bistå.

Snakk med en av våre advokater.

Harald Sætermo
Partner/Advokat
Linn Aune Schirmer
Fast advokat