Regulatorisk

Finansforetakene er underlagt et av de mest omfattende regelverksregimene vi har. EUs arbeid med å regulere bransjen er kommet langt, og det utferdiges regelverk på ulike nivå i EU som innarbeides i norsk rett og som norske aktører forventes å etterleve. Vi bistår bankene og de øvrige finansforetakene med å opptre innenfor og i henhold til gjeldende offentlige regelverk.

Vår bistand kan være knyttet til:

 • Konsesjonsplikt og konsesjonskrav
 • Grensekryssende virksomhet med eller uten filialetablering
 • Organisering og driftsopplegg, herunder spørsmål om risikostyring og internkontroll, utkontraktering, mv.
 • Anti-hvitvaskingsregelverket jf. fjerde hvitvaskingdirektiv 2015/849/EU (herunder retningslinjer og praksis fra Finanstilsynet, FATF, EBA, mv)
 • Forbrukerbeskyttelse i norsk rett jf. EUs regelverk på området: det reviderte betalingstjenestedirektivet PSD 2 ((EU) 2015/2366), betalingskontodirektivet PAD (2014/92/EU), boliglånsdirektivet MCD (2014/17/EU), fjernsalgsdirektivet finansielle tjenester (2002/65/EF), mv.
 • Taushetsplikt, personopplysninger jf. GDPR (EU) 679/2016
 • Kapitaldekning, likviditetskrav og store engasjement - CRR (EU) 575/2013, CRD IV 2013/36/EU, LCR (EU) 2015/61
 • ESG, klima- og bærekraftsregulering
 • Betalingstjenester PSD 2 (EU) 2015/2366
 • Finansielle instrumenter og handelsplasser MiFID II 2014/65/EU, MiFIR (EU) 600/2014
 • Inkasso og inkassoforetak
 • Dialog med tilsynsmyndigheter

 

Ta kontakt med oss, så kan vi uforpliktende forklare hvordan vi kan bistå.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo

Partner/Advokat

Eleonore Foss

Advokatfullmektig