Mislighold

Vi bistår bankene og andre finansforetak med spesialengasjementstjenester, tvangsinndrivelse, restruktureringer, og håndtering av konkurser.

Banken eller foretaket kan dra nytte av et utvalg juridiske verktøy laget for å styre engasjementet i riktig retning samtidig som avtaler og relevante regler overholdes. Som kjent oppnås de beste resultatene om vi blir koblet inn tidlig nok. Vi bistår blant annet med:

  • Juridisk gjennomgang av engasjementet (herunder due diligence på sikkerhetsdokumentasjonen) og kartlegging av handlingsalternativer
  • Bidra til utarbeidelse av videre strategi for engasjementet, herunder mål og handlingsplaner – samt gjennomføring og oppfølging av slike
  • Forhandlinger med låntaker, eventuelt inngåelse av realisasjonsavtaler med låntaker
  • Tvangsinndrivelse etter tvangsfullbyrdelsesloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse
  • Sikring av usikrede engasjementer
  • Restruktureringsforhandlinger, herunder etter rekonstruksjonsloven, forhandlinger av kreditoravtaler, og andre utenomrettslige restruktureringsløsninger
  • Innleie av personell til drift, ledelse og finansiell støtte i kriserammede bedrifter
  • Bistand ved konkurs og i dialogen med konkursbo, ivaretakelse av panteverdier, finansiering av drift i boets regi, legalpantespørsmål, omstøtelseskrav
  • Utbetalinger på garantier stilt av bank/finansforetak, herunder entreprisegarantier, bustadoppføringsgarantier, etc.
  • Håndtere ansvarssaker styre, ledelse, revisor, eiere og forsikringsselskap; eventuelt krav reist mot bank/finansforetak

Vi har et omfattende nettverk med både utenlandske advokatfirma, revisorer, transaksjonsrådgivere mv som vi ved behov knytter til oppdraget for å løse spesifikke oppgaver som vi som norske advokater ikke påtar oss. Hvilket team som settes sammen vurderes ut fra behovet i den enkelte sak veid opp mot ønsket om effektivitet og kostnadskontroll.

Ta kontakt med oss, så kan vi uforpliktende forklare hvordan vi kan bistå.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo

Partner/Advokat

Eleonore Foss

Advokatfullmektig