Kjekt å vite

Plikten til å ha varslingsrutiner

Visste du at arbeidstaker har en lovfestet rett, og iblant plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og at arbeidsgiver med flere enn fem ansatte har plikt til å etablere rutiner for slik varsling etter arbeidsmiljøloven § 2 A-3?

15.02.19 / av Dbate

Etter arbeidsmiljøloven har en virksomhet plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling dersom virksomheter sysselsetter minst fem arbeidstaker, og uansett dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Sistnevnte vil avhenge av om blant annet om ytringsklimaet og risikoforholdene i virksomheten. I lovens forarbeider presiseres at terskelen for når plikten skal inntre er lav og at det er «først og fremst ukompliserte» virksomheter med få ansatte som vil falle utenfor». Som hovedregel skal derfor alle virksomheter utarbeide rutiner for intern varsling. Bestemmelsene om varsling er samlet i kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven og plikten til å utarbeide rutiner for intern varsling følger av § 2 A-3.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utarbeide og fastsette varslingsrutinene, men både arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal involveres i prosessen. Kravet til samarbeid følger direkte av arbeidsmiljøloven og innebærer at de ansatte skal sikres en reell innflytelse ved utarbeidelsen av varslingsrutinene. Rutinene skal være skriftlig og som et minimum inneholde en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Arbeidsmiljøloven sier uttrykkelig at varslingsrutinene ikke skal begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1. Varslingsrutinene skal presisere arbeidstakernes rett til å varsle om mulige kritikkverdige forhold og må utformes slik at de ansatte på en enkel og oversiktlige måte får vite hvordan de skal gå frem i en varslingssituasjon.

Gode varslingsrutiner vil bidra til at virksomheten er tydelig i sin håndtering av eventuelle kritikkverdige forhold. Dette skaper ikke bare trygghet for den som varsler, men kan også sørge for at forhold løses på rett nivå og ikke utvikler seg til å bli store og kompliserte saker som potensielt kan bli omdømmeskadelig. Manglende varslingsrutine kan medføre reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

Rime Advokatfirma DA kan bistå din virksomhet med å utarbeide gode varslingsrutiner.
Ta kontakt med advokat Niels Kiær  for eventuelle spørsmål om temaet, nik@rime.no