Du og bedriften din har plikt til å ha varslingsrutiner

Visste du at arbeidstakerne dine har en lovfestet rett, og noen ganger plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Er du arbeidsgiver med flere enn fem ansatte, har du etter arbeidsmiljøloven plikt til å etablere rutiner for denne typen varsling.

15.02.19 / av Dbate

Bestemmelsene om varsling er samlet i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A, og ifølge § 2 A-3 har en virksomhet plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling dersom den sysselsetter minst fem arbeidstakere. Dersom forholdene tilsier det har virksomheten alltid denne plikten – dette avhenger blant annet av ytringsklimaet og risikoforholdene.

I lovens forarbeider presiseres det at det skal være en lav terskel for når plikten skal inntre, og at det er «først og fremst ukompliserte virksomheter med få ansatte som vil falle utenfor». Som hovedregel skal derfor alle virksomheter utarbeide rutiner for intern varsling.

Du har ansvaret

Som arbeidsgiver er det du som har ansvaret for å utarbeide og fastsette varslingsrutinene, og både arbeidstakerne dine og deres tillitsvalgte skal involveres i prosessen.

Kravet til samarbeid følger direkte av arbeidsmiljøloven, og innebærer at dine ansatte skal sikres en reell innflytelse ved utarbeidelsen av varslingsrutinene. Disse skal være skriftlige og minimum inneholde følgende:

  • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • Fremgangsmåte for varsling
  • Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 sier uttrykkelig at varslingsrutinene ikke skal begrense arbeidstakernes rett til å varsle. Varslingsrutinene skal tvert imot presisere arbeidstakernes rett til å varsle om mulige kritikkverdige forhold, og den må derfor utformes slik at dine ansatte på en enkel og oversiktlige måte får vite hvordan de skal gå frem i en varslingssituasjon.

Positivt for alle

Gode varslingsrutiner vil bidra til at både du og bedriften din er tydelig i håndteringen av eventuelle kritikkverdige forhold. Dette skaper ikke bare trygghet for den som varsler, men kan også sørge for at forhold løses på rett nivå og ikke utvikler seg til å bli store og kompliserte saker som potensielt kan skade bedriftens omdømme.
Det er også viktig å være klar over at dersom du og bedriften din har manglende varslingsrutiner, kan dette medføre reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

Ønsker du og bedriften din hjelp med å utarbeide gode varslingsrutiner, eller har du noen spørsmål? I så fall er det bare å ta kontakt med oss i Rime. Vi ser frem til å bistå deg.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Niels R. Kiær

Partner/Advokat